مصاحبه با جناب آقای دکتر سلیمان پور

مصاحبه با جناب آقای دکتر سلیمان پور، فوق تخصص بیماری های گوش،  این گفت و گو در راستای ارتقاء سطح…